Shell FuelSave - stworzone, aby starczały na dłużej

Witamy w darmowym hotspocie Shell WiFi


REGULAMIN
korzystania z bezprzewodowej sieci Shell WiFi.


§1. Definicje

 1. Shell WiFi – sieć komputerowa z dostępem bezprzewodowym i połączeniem do Internetu, udostępniana na terenie wybranych stacji paliw prowadzonych pod marką Shell.

 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Shell WiFi.

 3. Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do Shell WiFi (notebook, netbook, tablet, laptop, telefon komórkowy, itp.).

 4. Stacja – stacje paliw, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Shell WiFi.
§2. Zakres i cel

Shell WiFi zostaje udostępniona Użytkownikom w celu korzystania z zasobów Internetu, poprzez Terminale, na poniższych zasadach:

 1. Shell WiFi jest udostępniana niekomercyjnie i nieodpłatnie,

 2. Shell WiFi jest udostępniana wyłącznie na wybranych Stacjach,

 3. Shell WiFi jest siecią bezprzewodową o otwartym dla Użytkowników dostępie,

 4. Dostęp do Shell WiFi jest nieszyfrowany,

 5. Shell WiFi jest ograniczona przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia,

 6. Shell WiFi może zostać ograniczona co do :
  • a. czasu połączenia, przepływności, limitu przesłanych danych i innych parametrów transmisji,

  • b. zablokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,

  • c. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Shell WiFi,

  • d. zablokowania dostępu danemu Użytkownikowi w każdym momencie i na dowolny czas bez żadnego uzasadnienia, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Shell WiFi,

 7. Shell WiFi nie gwarantuje:


§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z Shell WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika, w szczególności Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, włącznie z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych danych i ochrony swojego komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia.

 2. Użytkownik korzysta z Shell WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Shell WiFi przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Shell WiFi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 5. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Shell WiFi do udostępniania połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.

 6. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Shell WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
  • a. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pedofilskie, rasistowskie, faszystowskie, itp.,

  • b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

  • c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

  • d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,

  • e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,

  • f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Shell WiFi,


§4. Wyłączenia odpowiedzialności

Stacja, jej pracownicy, współpracownicy oraz wszelkie inne podmioty wykonujące pracę na jej rzecz, a nadto jakiekolwiek spółki z grupy Shell nie są w żaden sposób odpowiedzialni za:
 1. warunki techniczne panujące w sieci Shell WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer,

 2. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,

 3. szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu użytkowników,

 4. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika,

 5. szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z Shell WiFi, w szczególności za:

  • a. uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych,

  • b. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Shell WiFi,

  • c. wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Shell WiFi.

§5. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

 2. Zmian w niniejszym Regulaminie mogą zostać wprowadzone w dowolnym momencie.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich udostępnienia Użytkownikom.

 4. Z tytułu wprowadzonych zmian Regulaminu Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.


Proszę przeczytać i zaakceptować regulamin i warunki korzystania z usługi nim się zalogujesz.